เอ้า! ห้างโฆษณาขายข้าวหอมมะลิไทย “คุณภาพส่งออก ที่คนไทยไม่มีสิทธิ์ได้กิน”