ดึงเด็กตั้งแต่อายุ 15 ปีออมเงิน เล็งบรรจุหลักสูตรโรงเรียน ห่วงก่อหนี้เกินตัว

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้มอบนโยบายให้ กอช.เร่งขยายร่วมมือกับสถานศึกษา

ดึงเด็กตั้งแต่อายุ 15 ปีออมเงิน

ข่าว เพื่อดึงกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเข้ามาออมเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนการออมของเยาวชนมีจำนวนน้อย อีกทั้งมีแนวโน้มสร้างหนี้สูง กอช.จึงเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อให้เริ่มออมได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี ขณะเดียวกัน จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันการจัดทำหลักสูตรการเรียน วิชาการออมขึ้นมาเป็นวิชาบังคับ เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในการใช้เงิน และหันมาออมเพิ่มขึ้น “การออมเพื่อการเกษียณเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยรัฐบาลมีนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ในการพัฒนาระบบการออมให้มีประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม” นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวต่อว่า กรณีที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ ข่าวการเงิน โดยปรับเพิ่มให้สมาชิก กอช.จ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และให้รัฐจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับสมาชิกตามช่วงอายุไม่เกิน 1,800 บาทต่อปี คาดว่าจะมีประกาศลงราชกิจจาฯให้มีผลบังคับใช้ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.66 ทั้งนี้ การปรับเพิ่มเงินสะสมและเงินสมทบจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงคนให้มาออมได้มากขึ้น โดยปัจจุบัน กอช.มีสมาชิก 2.57 ล้านคน และจะทำให้ได้ถึง 3 ล้านคนโดยเร็วที่สุด ซึ่งกระทรวงการคลังประเมินว่าจำนวนเงินสะสมและเงินสมทบที่สูงขึ้นจะทำให้สมาชิก กอช.มีเงินบำนาญเพิ่มขึ้น โดยสมาชิก กอช.ที่เริ่มออมตั้งแต่อายุ 15 ปี และออมต่อเนื่องถึงอายุ 60 ปี จะมีโอกาสได้รับเงินบำนาญราว 12,000 บาทต่อเดือน กรณีส่งเงินสะสมเต็มเพดาน โดยเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชี ประกอบด้วยเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบจากรัฐ และผลตอบแทนจากการนำเงินนี้ไปลงทุน.

You may also like...